FoodHouse: All About Food

บล็อกบ้านอาหารที่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อาจถึงตายได้ถ้าไม่

มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อาจถึงตายได้ถ้าไม่

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์อาจเสียชีวิตได้ถ้าขาดอาหาร แต่ที่เรารับประทานอาหารเข้าไปทุกมื้อก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เช่นกัน ถ้าหากว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่สะอาดพอ

โครงการ Clean Food Good Taste เป็นหนึ่งในโครงการร่วมความปลอดภัยด้าอาหารที่มีกรมอนามัยเป็นหน่วยงานประสานงานหลักและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่มากับปีการท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) โดยเป็นความร่วมมือ 3 หน่วยงานหลัก คือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้การตรวจรับรองร้านปรุงจำหน่ายอาหารภัตตาคาร ที่ผ่านเกณฑ์ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ซึ่งกำหนดโยกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย เพื่อให้ ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน หรือเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ส่วนในด้านการท่องเที่ยวนั้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติ ดังนั้น Clean Food Good Taste จึงเป็นโครงการที่มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อตอกย้ำให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรุงประกอบอาหารได้ตระหนักและหันมาใส่ใจรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัยในการให้ความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพื่อลดปัญหาของการแพร่กระจายของโรคที่เกิดขึ้นจากนน้ำและอาหารเป็นพาหะ

หนังสือพิมพ์มติชน. ปีที่ 25, ฉบับที่ 8,741. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546.

Advertisements

เมษายน 10, 2007 Posted by | ทันโลกสุขภาพ | ใส่ความเห็น

นมฟลูออไรด์

นมนม เป็นอาหารที่จำเป็นของมนุษย์ทุกวัย เป็นแหล่งพลังงาน และมีสารอาหารครบทุกหมวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุแคลเซียม ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาลได้ดื่มนมในโรงเรียนทุกวัน  

นมฟลูออไรด์ คือ การใช้ฟลูออไรด์เสริมในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีสี กลิ่น และรสชาด เหมือนนมโดยทั่วไป โดยการเติมฟลูออไรด์ในนม ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย เนื่องจากเด็กมีการดื่มนมที่โรงเรียนทุกวันเรียน ด้วยวิธีนี้ จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และคุ้มทุน  

จากการศึกษาพบว่า …. การใส่ฟลูออไรด์ในนมในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่น้ำประปามีปริมาณฟลูออไรด์ต่ำ สามารถลดโรคฟันผุได้ร้อยละ 33-77 และมีการนำนมฟลูออไรด์ไปใช้ในหลายประเทศ โดยดำเนินโครงการระดับชุมชนขนาดใหญ่ เช่น จีน อังกฤษ รัสเซีย บุลกาเรีย ฮังการี และสกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังพบว่า หลังการดื่มนมฟลูออไรด์จะพบปริมาณฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากตลอดเวลา ร้อยละ 55-60 และพบด้วยว่า มีฟลูออไรด์สะสมในแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น หลังได้รับนมนานถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน ทำให้ฟันเพิ่มความแข็งแรง เพราะได้รับแร่ธาตุฟลูออไรด์ไปสู่ผิวฟันด้วย  

Milkในประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา ได้ผลิตนมฟลูออไรด์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเติมฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัมต่อปริมาณนม 1 ถึง (200 มิลลิลิตร) และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนารูปแบบการกินนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การดื่มนมฟลูออไรด์วันละ 1 ถุง สำหรับเด็ก จะทำให้ได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เพียงพอกับการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน ทั้งฟันที่ขึ้นแล้ว และยังไม่ขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องรับฟลูออไรด์เสริมโดยการกินในรูปแบบอื่นอีก แต่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ร่วมไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยป้องกันฟันผุที่ผิวฟัน ก็จะส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กได้อย่างแท้จริง 

-ข้อมูลจาก กองโภชนาการ

มีนาคม 30, 2007 Posted by | ทันโลกสุขภาพ | ใส่ความเห็น

สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ดีสำหรับคุณทุกคน

ถ้าไปติดต่อสถานที่ราชการนำร่องตามข่าวนี้ รับรองว่าปอดคุณๆ จะสดชื่นแน่นอนครับ…

 

เพราะ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการจัดเขตปลอดบุหรี่กับหน่วยงานราชการ 29 แห่ง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามขาย ห้ามข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อสูบบุหรี่เขตที่ห้าม หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท แก่ผู้ที่สูบในสถานที่ราชการ รวมถึงปรับเจ้ากระทรวงหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆด้วย

 

อันที่จริงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 10 พ.ศ.2545 บังคับให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่อยู่แล้ว แต่เนื่องจากขาดนโยบายที่ชัดเจนประกอบกับไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงทำให้การบังคับใช้ล่าช้า แต่หลังจากมีการลงนามดังกล่าว คาดว่าแนมโน้มสุขภาพปอดของประชาชนและข้าราชการจะดีขึ้น

 

ควันบุหรี่เป็นสิ่งรบกวนสุขภาพของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด ทำให้ทารกในครรภ์มีปัญหาทางเดินหายใจ ใบหน้าแก่ก่อนวัย ฟันและเล็บเหลืองเป็นคราบ ทำให้เปลืองสตางค์ แถมยังต้องป่วยโดยใช่เหตุอีกด้วย

 

ในเมื่อภาครัฐออกตัวกันแข็งขันอย่างนี้แล้ว ภาคเอกชนห้างร้านต่างๆ หรือแม้แต่ในบ้าน ก็น่าจะหันมาช่วยกันสร้างเขตปลอดควันบุหรี่อย่างจริงจังบ้างนะครับ

มีนาคม 30, 2007 Posted by | ทันโลกสุขภาพ | 1 ความเห็น

คุณเป็นนักกินแบบไหน

 

ก่อนอื่นต้องสำรวจตังเองก่อนค่ะ ว่าคุณเป็นนักกินแบบไหน มีพฤติกรรมอย่างไร แล้วค่อยมาปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายให้ถูกหลัก เพื่อสุขภาพที่ดีแบบไม่อ้วนกันค่ะ

ข้อ 1 อาหารโปรดที่คุณมักกินบ่อย ๆ

ก. อาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตก

ข. อาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง แกงไม่ใส่กะทิ

ค. อาหารผัด ๆ ทอด ๆ อาหารที่ใส่กะทิ เนย และขนมหวาน

ง. ขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่ และน้ำอัดลม

ข้อ 2 กิจกรรมประจำวันที่คุณชอบทำบ่อย ๆ

ก. ดูทีวี หรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกินขนมขบเคี้ยว

ข. ซักผ้า ถูบ้าน ล้างรถ ไปฟิตเนสสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ค. เที่ยวห้าง ช้อปปิ้ง นัดเพื่อนดินเนอร์ แถมไอศกรีม ตบท้ายอีกคนละถ้วยก่อนกลับบ้าน

ง. นั่งทำงานทั้งวัน ไม่เดินไปสุงสิงกับใคร ใช้โทรศัพท์ก็ได้ สะดวกดี

ข้อ 3 กิจกรรมโปรดในวันหยุดของคุณคือ

ก. เดินเล่นตามห้างสรรสินค้า ดูหนัง กินอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตก อินเทรนด์ซะ

ข. ทำงานบ้าน ยืดเส้น ยืดสาย หรือไม่ก็ไปสวน หาต้นไม้สวย ๆ มาลงที่บ้าน

ค. กลางวันนอน กลางคืนหาอาหารอร่อย ๆ กินดีกว่า ดึกแค่ไหนก็สู้

ง. นั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวี

ข้อ 4 พฤติกรรมแบบไหนที่คุณชอบทำ

ก. เติมน้ำตาล น้ำปลา ก่อนชิมอาหารทุกครั้ง

ข. ถอยห่าง หวาน มัน เค็ม เลี่ยงได้เป็นดี

ค. ชอบกินแต่หวาน ๆ มัน ๆ อร่อยดี กินเป็นรางวัลให้ชีวิต

ง. ติดเป็นนิสัยเสียแล้วที่จะเติมเครื่องปรุงทุกอย่างในอาหาร

ข้อ 5 คุณมีวิธีดูแลน้ำหนักอย่างไร

ก. ของอร่อย ๆ ชอบนักแล ขอกินไว้ก่อน ไม่สนหรอกเรื่องน้ำหนัก

ข. ตั้งใจควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย พร้อมหมั่นตรวจสอบน้ำหนักตัวเป็นประจำ

ค. กินตามใจปากไปก่อน แล้วค่อยหายา หรืออาหารสำหรับลดน้ำหนักกินตามหลังเพื่อรีดไขมัน

ง. เห็นหุ่นตังเองแล้ว ก็ได้แต่ปลง ชาตินี้คงร้องเพลงช้าง ๆๆ ไปตลอด

เลือกคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่เป็นคุณมากที่สุด

  • คุณเป็นนักกินอย่างฉลาด ถ้าเลือกข้อ ข. มากที่สุด
  • คุณเป็นนักกินตามใจปาก ถ้าเลือกข้อ ก. และ ค. มากที่สุด
  • คุณเป็นนักกินที่ละเลยสุขภาพ ถ้าเลือกข้อ ง. มากที่สุด

พวกนักกินตามใจปากและนักกินที่ละเลยสุขภาพนี่แหละ ที่หุ่นจะอวบอ้วนมากกว่าปกติเพราะกินไม่เลือก กินทุกอย่างที่ขวางหน้า ชอบกินแต่อาหารพลังงานสูง แถมยังไม่ชอบออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายอีกต่างหาก

มีนาคม 28, 2007 Posted by | ทันโลกสุขภาพ | ใส่ความเห็น